Sprekers

Uw dagvoorzitter: Prof. dr. W.G. Huijgen

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren '70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot medio 2013 tevens notaris te Den Haag.  
Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (2012), Hypotheek (2016) en – samen met prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (2012). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 
Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij (bestuurs)lid van enige rechtspersonen en commissies, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Commissie Toegang Notariaat (CTN). Daarnaast verzorgde hij meer dan 300 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.

Prof. dr. C.L.J. Caminada

Koen Caminada (1966) is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is wetenschappelijk directeur van het Instituut Fiscale en Economische Vakken.  Hij is tevens fellow van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek te Leiden en fellow Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement. Zijn proefschrift over De progressie van het belastingstelsel is verdedigd in 1997. Caminada studeerde economie aan de Erasmus Universiteit  Rotterdam (1986-1992) en de Katholieke Universiteit Leuven (1991-1992). Hij is coördinator van het onderzoeksprogramma Hervorming van Sociale regelgeving van de Universiteit Leiden. Caminada is verder lid van de Board of Governors van de Foundation of International Studies on Social Security, was lid van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, en is Academic Partner van het Centraal Planbureau. Zijn onderzoekbelangstelling gaat uit naar de empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, de verdeling van baten en lasten van sociale zekerheid en pensioenen, het fiscaal-economisch beleid, progressie van het belastingstelsel en inkomensverdelingsvraagstukken. Recent publiceerde hij artikelen in International Journal of Social Welfare, Journal of Common Market Studies, International Social Security Review, Poverty & Public Policy, Atlantic Economic Journal, International Tax and Public Finance en in nationale tijdschriften op het terrein van de (empirische) analyse van fiscaal en sociaal overheidsbeleid. Zijn 144 publicaties en CV zijn te raadplegen via  http://www.economie.leidenuniv.nl/.

Prof. dr. N.C.G. Gubbels

Nicole Gubbels studeerde van 1991 tot 1996 fiscaal recht in Tilburg. Zij is sinds mei 2016 bijzonder hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is ze sinds 1999 als docent belastingrecht verbonden aan het fiscaal instituut van Tilburg University en is ze sinds 2013 werkzaam bij de coördinatiegroep constructiebestrijding van de belastingdienst. Bij Tilburg University en de belastingdienst houdt ze zich voornamelijk bezig met de belastingheffing van particulieren (inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting). In 2011 promoveerde ze aan Tilburg University op het proefschrift met de titel ‘samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting’. Aan de Vrije Universiteit verzorgt ze het vak Estate Planning, waarbij de nadruk ligt op de wisselwerking tussen het civiele en fiscale recht. In 2012-2013 was ze lid van de commissie Dijkhuizen (commissie inkomstenbelasting en toeslagen). Deze commissie heeft zich eveneens gebogen over de mogelijkheden om de belastingheffing over inkomen en vermogen anders vorm te geven. In de in oktober 2012 en juni 2013 gepresenteerde rapporten zijn daartoe concrete voorstellen gedaan. Ze is redacteur van Fiscaal Tijdschrift Vermogen (FTV) en vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Tevens is ze redactielid van NLFiscaal, cluster inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.

Prof. dr. F. Sonneveldt

Frans Sonneveldt is partner-aandeelhouder bij Mazars Private Clients te Den Haag, hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden en lecturer International Tax Program aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij docent internationale estate planning aan de Universiteit van Lausanne te Zwitserland, hoofddocent Grotius specialisatieopleiding estate planning, bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en raadsheer-plaatsvervanger Hof ’s-Hertogenbosch.

Gedurende de periode 2001-2011 was hij bijzonder hoogleraar estate planning aan de Universiteit Utrecht. Hij was gedurende 1994 visiting scholar aan Harvard Law School en guest lecturer aan Queens’ College, Cambridge, New York University and the University of Neuchâtel, Switzerland. Voor de Europese Unie verzorgde hij ook colleges internationaal belastingrecht in Moskou.

Tevens was hij in 1999 General Reporter voor de European Association of Tax Law Professors. Sonneveldt was spreker op een seminar over internationale estate planning tijdens het IFA congres in 2002 te Oslo, voorzitter van een seminar over dit onderwerp tijdens het IFA congres in 2004 te Wenen en leider van een paneldiscussie gewijd aan één van de hoofdthema’s ('Death as a taxable event and its international ramifications') tijdens het IFA congres in 2010 te Rome. In 2014 en 2015 was hij lid van de ‘group of experts on removing tax problems facing individuals who are active across borders within the EU’ bij de Europese Commissie die een tweetal rapporten hebben opgesteld over deze problematiek.

Frans Sonneveldt heeft talloze publicaties geschreven over nationale en internationale estate planning, met onder andere aandacht voor de Anglo-Amerikaanse trust.

Dhr. drs. P.M. Sweers

Michiel Sweers (1970) is directeur Algemene Fiscale Politiek bij het Ministerie van Financiën. Tevens is hij plaatsvervangend Directeur-Generaal Fiscale Zaken. Sweers studeerde Economische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht. In 1994 behaalde hij hier Cum Laude zijn Doctoraal diploma. Daarnaast behaalde hij in 1994 zijn Propedeuse diploma Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Limburg. In 1995-1996 heeft hij de beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker (BOFEB) gevolgd aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Sweers heeft vervolgens verschillende posities binnen diverse ministeries bekleed. Hij was onder meer hoofd van de afdeling exportkredietverzekering en investeringsgarantie (EKI), directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het Ministerie van Financiën. Voordat hij zijn huidige functies ging bekleden was hij plaatsvervangend directeur / hoofd bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaaleconomische Aangelegenheden (ASEA) bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.